Trung Hiếu (Huy) Phan
Ref#

About Me
My name is Trung Hiếu (Huy) Phan. I'm a 22-year-old boy.
Birthday

My birthday is
January 9, 2002.
Situation

Bị thần kinh, không phân biệt được gì, em còn đi lại được.

Physical Status

Disabled

Orphanage

Thanh An Orphanage - Cô Nhi Viện Thánh An