Sponsor a Child - Bảo Trợ Bé Mồ Côi

You can choose to sponsor as many children as you want. You can choose between sponsor Monthly or Anually.

Quý Vị có thể bảo trợ nhiều bé mồ côi một lúc. Quý Vị có thể bảo trợ theo tháng hoặc theo năm.


A Phi

I'm a 15-year-old boy.

A Khiếm

I'm a 15-year-old boy.

Y Xiểu

I'm a 8-year-old girl.

Y Nhung

I'm a 8-year-old girl.

Y Đoan

I'm a 10-year-old girl.

A Quyền

I'm a 10-year-old boy.

A Nưng

I'm a 16-year-old boy.

A Bảo

I'm a 16-year-old boy.

Y Kì Hạnh

I'm a 13-year-old girl.

Y Hlai

I'm a 14-year-old girl.

A Khang

I'm a 8-year-old boy.

Y Khoai

I'm a 14-year-old girl.

Y Lun

I'm a 22-year-old girl.

Y Mari

I'm a 20-year-old girl.

Y Ngân

I'm a 18-year-old girl.

A Nguôn

I'm a 18-year-old boy.

A Nguyên

I'm a 19-year-old boy.

Y Nhanh

I'm a 16-year-old girl.

Y Nhi

I'm a 22-year-old girl.

A Na Tâm

I'm a 8-year-old boy.

Y Thy

I'm a 15-year-old girl.

Y Vân

I'm a 15-year-old girl.

Y Lê Vi

I'm a 9-year-old girl.

Gia Bảo Nguyễn

I'm a 10-year-old boy.

Linh Chi Nguyễn

I'm a 9-year-old girl.

Mạnh Cường Vũ

I'm a 15-year-old boy.

Ngọc Diệp Phạm

I'm a 12-year-old girl.

Hoàng Anh Trần

I'm a 15-year-old boy.

Minh Anh Nguyễn Thị

I'm a 8-year-old girl.

Nguyệt Ánh Dương

I'm a 13-year-old girl.

Như Ái Đinh

I'm a 11-year-old girl.

H' Liêm Ran Lan

I'm a 13-year-old girl.

H' Nhi Ran Lan

I'm a 16-year-old girl.

Ka Huynh C. Rông Pô

I'm a 12-year-old boy.

Phi Hoàng Nguyễn

I'm a 15-year-old boy.

Y An

I'm a 5-year-old girl.